Przeskocz do treści

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

źródło: https://pl.wikipedia.org

Jeżeli interesuje Cię gleboznawcza klasyfikacja gruntów postaram się w skrócie opisać powyższe zagadnienie a w szczególności jego geodezyjny aspekt.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów określa przede wszystkim:
1) urzędową tabelę klas gruntów;
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji.
 
Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje:
1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
3) sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmuje przede wszystkim:
1) sporządzenie opisu fizjograficznego;
2) ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji;
3) badanie profili glebowych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych badań;
4) ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych;
5) ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia i runa na gruntach leśnych;
6) ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych;
7) zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej;
8) ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - aspekt geodezyjny

Rolą geodety w całym procesie klasyfikacji jest przede wszystkim udzielenie technicznego wsparcia klasyfikatorowi w zakresie pomiaru zasięgu klas i użytków gruntowych. Najpierw klasyfikator określa rodzaj i zasięg konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych. Następnie geodeta wykonuje pomiar zgodnie ze standardami technicznymi oraz sporządza operat techniczny (między innymi szkic polowy, dziennik i obliczenia, przygotowuje bazę roboczą, rozlicza użytki itp.) Na zakończenie przekazuje swój operat klasyfikatorowi, który składa całość do PODGiK gdzie jest on weryfikowany. Ponadto zaznaczę, że starosta jest uprawniony do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji, która po uprawomocnieniu zostaje wprowadzona do ewidencji.

Zatem jeżeli klasy gleb lub użytki gruntowe na Twojej działce nie zgadzają się z rzeczywistością lub masz inny problem związany z klasyfikacją gruntów - zapraszam do kontaktu. Współpracuję z uprawnionym klasyfikatorem.