Przeskocz do treści

Inwentaryzacja powykonawcza

inwentaryzacja powykonawcza budynku

Inwentaryzacja powykonawcza budynku jest końcowym elementem geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego. Po wytyczeniu budynku geodeta pojawia się dopiero pod koniec inwestycji. Kończąc budowę domu warto pomyśleć o zleceniu pomiaru powykonawczego. Przede wszystkim zapewnienie wykonania pomiaru jest obowiązkiem inwestora lub kierownika budowy. Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest jednym z załączników do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Pomiarowi powykonawczemu podlega przede wszystkim budynek oraz dodatkowo obiekty z nim związane a także przyłącza na przykład: wodociągowe, energetyczne, gazowe.

Dokumentacja a inwentaryzacja powykonawcza

Geodeta wykonując pomiar sporządza dokumentację do celów zakończenia budowy. Jednocześnie sporządzona dokumentacja musi służyć do zasilenia baz danych EGiB, BDOT, GESUT. Dodatkowo geodeta przygotowuje informację o zgodności usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania działki lub terenu. Wymóg dołączania w/w dokumentu do dokumentacji zakończenia budowy obowiązuje od 28.06.2015 r. Na marginesie warto przytoczyć wyjaśnienie GGK stwierdzające, że informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego (obiektów budowlanych) z projektem zagospodarowania działki lub terenu, powinna mieć formę adnotacji zamieszczonej na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w polu niezajętym na rysunek mapy. Zatem można przyjąć, że informacja powinna mieć formę dokumentu albo adnotacji na mapie.

Zatem jeżeli potrzebna Ci inwentaryzacja budynku - zapraszam do kontaktu.

Na zakończenie garść przepisów:

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu:
1) ustalenia danych:
a) określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,
b) niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
— bazie danych ewidencji gruntów i budynków
— w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
— bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu — w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
— bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy — w zakresie budowli;
2) sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w szczególności:
a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.