Przeskocz do treści

Wznowienie znaków granicznych

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę Czytelnika na fakt, że tematyka związana z granicami działek jest skomplikowana i oparta na wielu różnych ustawach i rozporządzeniach. Wznowienie znaków granicznych odnosi się do jednej z wielu procedur mających na celu określenie bądź przywrócenie stanu własności.

Granice nieruchomości mają duże znaczenie w procesie projektowania obiektów budowlanych w odległości minimalnej od granicy sąsiedniej działki. Zatem już wykonując mapę do celów projektowych zawsze warto zwrócić uwagę czy uwidocznione na niej granice odzwierciedlają stan prawny nieruchomości. Temat granic powraca również podczas wytyczenia budynku.

Przepisy regulujące wznowienie znaków graniczych

Podstawowym źródłem przepisów w tej dziedzinie jest ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Określa ona kiedy można wykonać wznowienie znaków granicznych. Poniżej wyciąg z Ustawy PGiK:

1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
2. Wznowienie znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w
art. 11-wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
3. O czynnościach wznowienie znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy
art. 32 -wezwanie do stawienia się na gruncie ust. 1-4.
4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto warto zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gdzie opisano m.in. zawartość protokołu z czynności wznowienie znaków granicznych.

Wznowienie znaków granicznych - procedura

Po pierwsze należy określić przedmiot prac. Wznowieniem można objąć wybrane punkty graniczne lub odcinki granic lub całe działki ewidencyjne. Po drugie należy gruntownie zapoznać się z dokumentacją archiwalną znajdującą się w ODGiK. Dalsze kroki w dużej mierze zależą od jakości i kompletności materiałów geodezyjnych wykonanych w przeszłości. Na przykład jeżeli kiedyś znaki zostały zastabilizowane i pomierzone w sposób pozwalający jednoznacznie odtworzyć pierwotne ich położenie a pomiar został oparty na osnowie wówczas nie ma problemu. Nawet jeżeli nie zachowała się osnowa pomiarowa i część znaków granicznych została zniszczona, geodeta przy pomocy stosownych obliczeń może wznowić znak graniczny. Kończąc czynności terenowe należy pamiętać o pomiarze znaków na osnowę. Na zakończenie, z czynności obejmujących wznowienie znaków granicznych geodeta uprawniony sporządza protokół. Potem protokół ten znajdzie się w operacie technicznym i trafi do PZGiK.

Inne procedury

W przypadku gdy wcześniej nie ustalono i nie zastabilizowano punktów granicznych, wykonuje się inne czynności niż wyżej opisane. Wówczas można wykonać ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych bądź rozgraniczenie nieruchomości. Każda z w/w procedur ma zastosowanie w innym przypadku. Wybór właściwej metody należy do geodety realizującego zlecenie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie są granice Twojej nieruchomości - skontaktuj się ze mną.