Przeskocz do treści

Mapa do celów projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne- mapa do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Inwestor dostarcza mapę do celów projektowych projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu bądź planu sytuacyjnego.

Mapa do celów projektowych zawiera przede wszystkim elementy:

  • bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
  • bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
  • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Na mapie mogą być umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów wyżej wymienionych baz danych. W takim przypadku należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów.

fragment przykładowej mapy do celów projektowych
mapa do celów projektowych dla fragmentu ulicy na ternie Gniezna

Ponadto mapa do celów projektowych może zawierać miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania.

Opracowanie mapy do celów projektowych

Opracowanie mapy do celów projektowych należy geodecie uprawnionemu. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe. Powyższe może mieć istotny wpływ na koszt oraz termin opracowania mapy.

Po otrzymaniu zlecenia geodeta najpierw zgłasza pracę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK). Następnie po otrzymaniu materiałów z zasobu geodeta dokonuje porównania mapy z terenem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonuje także pomiar uzupełniający i składa wyniki swojej pracy do Ośrodka w postaci operatu technicznego. Dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Po przyjęciu operatu do zasobu ODGiK zwraca geodecie uwierzytelnione mapy do celów projektowych które, następnie należy przekazać projektantowi. Projektant na mapach opracowuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że standardem dzisiaj są opracowania numeryczne w związku z tym dla projektanta oprócz dokumentów papierowych przekazujemy mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej co ułatwia opracowanie projektu budowlanego.

Jeżeli potrzebujesz mapy do celów projektowych na terenie miasta Gniezna bądź okolic - zapraszam do kontaktu.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest wytyczenie budynku.

opr. na podstawie http://www.wingik.slask.eu/index.php/44-faq/136-co-to-jest-mapa-do-celow-projektowych-i-kto-ja-sporzadza