Przeskocz do treści

Wytyczenie budynku

Przygotowanie do wytyczenia

Przede wszystkim wytyczenie budynku rozpoczyna się od analizy projektu budowlanego w tym planu zagospodarowania działki lub terenu sporządzonego na mapie do celów projektowych. Następnie na podstawie otrzymanych od zleceniodawcy dokumentów opracowuje się szkic dokumentacyjny. Szkic ten stanowi podstawowy dokument zawierający dane liczbowe konieczne do wytyczenie budynku w terenie. Szkic dokumentacyjny zawiera:

  1. dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
  2. rysunek istniejących w terenie obiektów powierzchniowych mających znaczenie w procesie tyczenia;
  3. rysunek istniejących w terenie obiektów podziemnego uzbrojenia mających znaczenie w procesie tyczenia;
  4. dane niezbędne do wytyczenia projektowanych obiektów, w tym dane obliczone;
  5. miary kontrolne;
  6. współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu z elementami istniejącej
  7. sieci, obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania projektu.

wytyczenie budynku - realizacja 

Przystępując do wytyczenia należy pamiętać o zgłoszeniu pracy do ODGiK. Warto zwrócić uwagę na dokładność określenia linii granicznych w odniesieniu do których zaprojektowano budynek. Po analizie projektu, przygotowaniu szkicu dokumentacyjnego i uzgodnieniu zakresu prac można zaczynać. Przede wszystkim trzeba się upewnić czy teren został przygotowany i uprzątnięty. Następnie należy poinformować inwestora lub wykonawcę o ilości i formie potrzebnych materiałów w postaci kołków i desek. Następnie według wskazań geodety wykonawca prac budowlanych konstruuje ławy ciesielskie. Najczęściej poziom wszystkich ław/profili ma jednolitą wysokość. Na tak wykonanej ramie geodeta korzystając z instrumentów geodezyjnych wytycza stosowne elementy. Na tym etapie bardzo ważne jest zachowanie wysokiej dokładności.  Dla przykładu przy budynkach jednorodzinnych można przyjąć tolerancję +-5mm, natomiast różnica przekątnych nie powinna przekraczać 10mm. Tyczeniu mogą podlegać osie ścian bądź obrys zewnętrzny budynku lub jakikolwiek inny zarys wcześniej uzgodniony. Dodatkowo wytyczeniu mogą podlegać inne elementy - osie konstrukcyjne słupów czy kominów.

Weryfikacja wytyczenia budynku

Na zakończenie należy wspomnieć o szkicu tyczenia. Geodeta sporządza szkic tyczenia, który dokumentuje wytyczenie budynku. Szkic ten jest w treści zbliżony do szkicu dokumentacyjego. Ponadto szkic tyczenia zawiera miary zrealizowane - na przykład czołówki i przekątne.

Zatem jeżeli masz już projekt i interesuje Cię wytyczenie budynku - zapraszam do kontaktu.

Kolejnym - finalnym etapem prac geodezyjnych na budowie jest inwentaryzacja powykonawcza.